Skrb za zaposlene

Uspeh družbe je odraz spoštovanja do zaposlenih, skrbi zanje, predvsem pa odražanja zadovoljstva zaposlenih tudi na njihovih delovnih mestih. V družbi Terme Maribor d.o.o. dajemo velik poudarek na rast in razvoj zaposlenih, ki igrajo ključno vlogo pri doseganju ciljev in rezultatov naše družbe.

Terme Maribor d.o.o. smo uspešna družba, ki se usmerja v razvoj produktov in zaposlenih. Velik pomen dajemo tudi osebnemu razvoju in zadovoljstvu na delovnem mestu. Zaposleni so tako vsakodnevno nosilci poslanstva naše družbe in naših skupnih ciljev. S svojim delom, prizadevnostjo, strokovnostjo in veščinami pa pripomorejo k dobrim rezultatom in zadovoljstvu naših gostov.

V družbi s permanentnim delom z zaposlenimi povečujemo strokovnost in kompetentnost izvajalcev naših storitev in ter s tem zmanjšujemo odstopanja od zastavljenih ciljev in sprejemanja novih izzivov, ki so odraz sprememb v našem ožjem in širšem okolju.

Družini prijazno podjetje

Terme Maribor d.o.o. in MTC Fontana d.o.o. smo ponosni prejemniki osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje, ki ga podeljuje Inštitut Ekvilib v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, sofinancira pa ga Evropski socialni sklad.

V ponedeljek 14. 05. smo bili v družbi 13 podjetij, zavodov in organizacij, ki so pristopili k temu projektu in 8 družb, ki so dokazale, da so za dobro sožitje med delom in družino izbrale prave ukrepe in jih uspešno vpeljale v vsakodnevno rutino.

Družba Terme Maribor bo do decembra 2014 vpeljala 16 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi družbe:

 1. Koriščenje dopusta
 2. Časovni konto
 3. Otroški časovni bonus-vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Analiza bolniških odsotnosti
 6. Komuniciranje z zaposlenimi
 7. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 9. Brošure
 10. Filozofija / načela vodenja
 11. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 12. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja je v glavnem med delovnim časom
 13. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 14. Oglaševanje enakih možnosti
 15. Obdaritev novorojenca
 16. Novoletno obdarovanje otrok

Pomen zadovoljstva zaposlenega za celovito zadovoljstvo gosta
Terme Maribor d.o.o. in MTC Fontana d.o.o. sta storitveni podjetji, kjer je zadovoljstvo zaposlenih zelo pomembno. Naši zaposleni so vsak dan v neposrednem stiku z gosti in zadovoljstvo na delovnem mestu omogoča nasmehe, toplo prijaznost ter večjo pripravljenost na izzive. Prepričani smo, da nam in našim gostom projekt Družini prijazno podjetje prinaša koristi-zadovoljstvo naših zaposlenih in posledično zadovoljstvo naših gostov.

Dodatno zdravstveno zavarovanje

Sistem zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji je urejen tako, da vam del stroškov zdravstvenih storitev krije obvezno zdravstveno zavarovanje, razliko do celotne vrednosti zdravstvenih storitev pa plačamo sami. Stroški za doplačila, ki bi jih morali plačati sami, so lahko zelo visoki, vendar se jim lahko izognemo s sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja so najpogostejša oblika prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Delavci družbe Terme Maribor d.d. imajo sklenjena prostovoljna zavarovanja pri različnih zavarovalnicah. Največji del zavarovancev pa je pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, kar 63 %, preostanek se porazdeli med ostale ponudnike dodatnih zdravstvenih zavarovanj.

Delavci, ki so dodatno zdravstveno zavarovani pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, imajo to ugodnost, da vsako spremembo, ki se zgodi v času zavarovanja zanj, ureja Pravno in kadrovsko področje, tako da nimajo dodatnih poti in stroškov.

Dodatno pokojninsko kolektivno zavarovanje

Varčevanje za starost je tudi pri nas postalo nujnost. Kljub nizkem zavedanju zaposlenih so ga uvedli v mnogih podjetjih. Podjetja so prevzela del odgovornosti za zaposlene po njihovi upokojitvi.

Z namenom skupinsko dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovati svoje zaposlene sta se družba Terme Maribor d.d. in sindikat družbe, kot pristojni organ zaposlenih, dogovorila s 01. 01. 2007 oblikovati kolektivni pokojninski načrt za svoje zaposlene s pristopom k pokojninskemu načrtu kolektivnega zavarovanja PNA-01 Pokojninske družbe A, d.d.

Delodajalec plačuje del premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja za svoje zaposlene, ki so se s podpisom pristopne izjave vključili v pokojninski načrt.

Pri pristopu k pokojninskemu načrtu sta delodajalec in sindikat delovala družno in rezultat skupnega delovanja je bil pristop h kolektivnemu pokojninskemu načrtu.

Pravico do vključitve v pokojninski načrt imajo vsi zaposleni za nedoločen čas ali določen čas v trajanju več kot 12 mesecev, pod pogoji, navedenimi v pokojninskemu načrtu.
Zaposleni lahko pristopi k pokojninskemu načrtu prvega v naslednjem mesecu po polnem mesecu zaposlitve v podjetju, oziroma po izpolnitvi pogojev za pristop. Delodajalec preneha plačevati premijo za zaposlenega z naslednjim mesecem po zadnjem mesecu zaposlitve v podjetju.

Delodajalec plačuje vsakemu zaposlenemu, ki s pristopno izjavo pristopi k pokojninskemu načrtu mesečno premijo v višini najmanj ½ minimalne premije pod pogojem, da tudi zaposleni prispeva del premije v enaki višini.

Kolektivno nezgodno zavarovanje

Kolektivno nezgodno zavarovanje je ena od oblik osebne zavarovalne zaščite delavcev in njihovih družinskih članov (stare od 14 do 75 let), v primeru izgube osebnih dobrin ob nezgodi. Je torej odgovor na izziv nevarnosti, ki obdajajo človeka, tako pri delu kot v prostem času.

Za nezgodo se šteje nenaden, nepredviden in od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in naglo na zavarovančevo telo ter povzroči njegovo smrt, trajno invalidnost, prehodno nesposobnost za delo, nastanitev in zdravljenje v bolnišnici ali nastanek stroškov zdravljenja.

Družba Terme Maribor d.d. je kot pravna oseba sklenitelj kolektivnega nezgodnega zavarovanja za zaposlene in njihove družinske člane, pri zavarovalnici TRIGLAV d.d., po splošnih pogojih za zavarovanje oseb PG-NE 06-11.

Pristopno izjavo izpolnijo delavci v pisarni Področja ekonomika, ter so plačniki mesečne premije, ki si jo sami izberejo.

V odločitev so na razpolago naslednje variante:

zap. št. nezgodna smrt invalidnost dnevna odškodnina smrt zaradi bolezni stroški zdravljenja mesečna premija/oseba
1. 8.345,86 16.691,71 8,35 1.251,88 208,65 5,55
2. 6.676,69 13.353,37 6,68 1.251,88 208,65 4,51
3. 5.842,10 11.684,20 5,85 1.251,88 208,65 3,98
4. 4.172,93 8.345,86 4,18 1.251,88 208,65 2,95

Ob nezgodi je potrebno poiskati zdravstveno oskrbo v SB ali pri osebnem zdravniku, saj smo z dnem zdravstvene oskrbe oz. nezmožnosti za delo-bolniški stalež, upravičeni do dnevne odškodnine.

Nezgoda se prijavi na obrazcu prijava nezgode, v področju ekonomika ter se z ustrezno zdravstveno dokumentacijo pošlje v obravnavo zavarovalnici.

Varstvo pri delu in požarna varnost

Družba je v skladu z veljavnimi predpisi sprejela Izjavo o Varnosti z oceno tveganja, tako da se delovna opravila organizacijsko in s tehničnimi sredstvi urejajo na način, da ne bi prišlo do možnosti ogrožanja varnosti in zdravja zaposlenih ali možnosti, da bi prišlo do poškodb ali uničenja lastnine družbe.

Zaposlen je strokovni sodelavec, ki v družbi na področju Varnosti in zdravja pri delu ter Varnosti pred požarom redno nadzoruje stanje na teh področjih in v primeru nevarnosti za zdravje zaposlenih predlaga ukrepe odgovornim za odpravo le teh.

Zaposleni lahko tudi sami opozorijo na morebitne nepravilnosti in preko svojih predstavnikov zahtevajo izboljšave, katere vodstvo družbe obravnava, ter na osnovi podanih argumentov ustrezno reagira.

Varnost pri delu se zagotavlja predvsem z:

 • rednimi pregledi in preizkusi delovnih sredstev,
 • rednimi meritvami elektroinštalacij, plinskih inštalacij …,
 • rednimi preiskavami kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti, ki so prisotne v delovnem procesu,
 • rednimi pregledi in preizkusi gasilnih sredstev,
 • obveščanjem o nevarnostih v zvezi z nevarnimi kemikalijami,
 • posredovanjem navodil za varno delo,
 • rednim usposabljanjem za varno delo in varovanjem v primeru požara,
 • rednim dodatnim usposabljanjem za varno delo na izpostavljenih delovnih mestih,
 • zagotavljanjem osebne zaščitne in varovalne opreme pri delu,
 • preiskavami škodljivosti v delovnem okolji (ustrezna osvetlitev, temperatura …),
 • obdobni preventivni zdravniški pregledi zaposlenih pri pooblaščenem zdravniku medicine dela.

Statistični podatki kažejo, da v zadnjih petih letih ni zabeleženih težjih nezgod pri delu, nezgode v zvezi z delom pa se v zadnjih letih znižujejo, kar potrjuje, da se v družbi skrb za varnost pri delu povečuje. S tem pa zmanjšuje verjetnost, da bi bili zaposleni izpostavljeni nevarnostim, ki bi vplivali na njihovo VARNOST IN ZDRAVJE.

Pogled v delo strojnika-voznika na vrtinah termalne vode

 • kontrola cisterne pred polnjenjem
 • delo na strehi cisterne ob dvignjeni zaščitni ograji
 • polnjenje cisterne preko zgornjega preklopa

 

02 234 43 33
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.