17. 5. 2012

Lastniki Term Maribor imajo velike razvojne načrte

Lastniki Term Maribor imajo velike razvojne načrte, predvsem na področju razvoja medicinskega turizma
Pri izbiri nove predsednice uprave Leonide Vidovič so bile ključne njene izkušnje in njene karakterne lastnosti

Maribor, 17.05.2012;

Na včerajšnji konstitutivni seji novega nadzornega sveta družbe Terme Maribor d.d. je bila za predsednico uprave imenovana Leonida Vidovič.
Lastnik družbe je močan finančni sklad, ki se je odločil za naložbo v Terme Maribor d.d. po zelo skrbni analizi in izbiri med več možnostmi v Evropi. Za naložbo v turizem se je odločil zato, ker lahko zagotavlja hotelske goste, saj med drugimi dejavnostmi skrbi tudi za področje zdravstvenega zavarovanja.

Cilj naložbe je, da se že v prvem letu zasedenost hotelov poveča za 15%. Hkrati se bodo pripravili temelji za dodatno rast v prihodnjih letih, saj je cilj, da se v štirih letih za 10% poveča število delovnih mest.

Lastniki so novo predsednico uprave Leonido Vidovič izbrali na podlagi predhodne določitve profila managerja, ki ga potrebuje družba za izvedbo svojih razvojnih načrtov.

Pomembne so predvsem njene mednarodne managerske izkušnje, saj je vodila podobno velike kolektive tudi v tujini. Ključno pa je tudi, da ima izkušnje pri vodenju podjetja prav v fazi izvajanja razvojnih načrtov.

Prav tako so pomembne tudi karakterne lastnosti, ki so jih lastniki iskali. Pri tem je ključna srčnost in pozitivnost nove predsednice uprave Leonide Vidovič. Med najpomembnejšimi dejavniki pa so njeni dosedanji uspehi pri mobiliziranju kolektiva v izvajanju razvojnih načrtov. Prav to je temeljni cilj tudi v projektu razvoja Term Maribor.

Razvojni cilji bodo pomembni ne le za podjetje, temveč tudi za celotno destinacijo, saj razvoj medicinskega turizma odpira številna kakovostna delovna mesta. Dvig zasedenosti, razvoj novih produktov in predvsem vnos srčnosti v naš turizem bodo tlakovali pot za širitev dejavnosti in s tem za odpiranje novih delovnih mest.

V sredo, 16. maja 2012, je bila v Poslovnem klubu hotela Piramida še pred sejo nadzornega sveta izvedena 14. seja skupščine družbe Terme Maribor d.d..

Na skupščini je bilo prisotnih 89,59 odstotkov vseh glasovalnih delnic. Po potrditvi dnevnega reda in izvolitvi vseh delovnih teles skupščine je bilo obravnavano revidirano letno poročilo za 2011, izglasovano predčasno prenehanje mandata obstoječim članom nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, na podlagi odstopnih izjav ter imenovanje novih članov nadzornega sveta, obravnavana pa je bila tudi razporeditev dobička in razrešnica upravi ter obstoječemu nadzornemu svetu.

Z odstopom so mandat predčasno prenehali obstoječi predstavniki kapitala Miran Kraševec, Mihaela Stopar, Desanka Katić in Aleš Aberšek. Namesto njih so bili v nadzorni svet imenovani Oleg Derkach, Matjaž Kirbiš, dr. Drago Podobnik in Jakob Rojs. Novi člani nadzornega sveta so dobili podporo 99,98 odstotkov vseh prisotnih delnic.

Po potrjeni razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe je skupščina podprla predlog uprave, da bilančni dobiček v višini 436.386,00 EUR za poslovno leto 2011 ostane nerazporejen in se prenese v poslovno leto 2012.

Družba Terme Maribor d.d. je v lanskem letu dosegla 45,3 mio EUR prihodkov, povečala število nočitev za 3,5% na 106.249 nočitev ter s tem ohranila 52% tržni delež v destinaciji Maribor. Skupina je poslovno leto zaključila z 213.000,00 EUR čistega dobička, medtem ko je imela v letu 2010 izgubo v višini 216.000,00 EUR. Družba je ohranila število zaposlenih, to je 307 delavcev ter izvedla približno 900.000,00 EUR investicij v turistično in trgovinsko dejavnost. Ob tem je zmanjšala zadolženost iz 8,3 mio EUR na 7,9 mio EUR. Skupina Terme Maribor, ki jo sestavljata družbi Terme Maribor d.d. in MTC Fontana d.o.o. je v letu 2011 pridobila tudi osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

Dosedanji predsednik uprave družbe Term Maribor d.d., Zoran Bošković, ki bo na podlagi sporazuma z novim nadzornim svetom v prihodnje opravljal funkcijo svetovalca uprave, je ob tem povedal:

»Po vstopu družbe Platanus d.o.o. v lastniško strukturo dne 30.03.2012 v družbo Terme Maribor,d.d. je pravica in dolžnost novega večinskega lastnika, da vzpostavi svoje organe nadzora in vodenja ter s tem prevzame odgovornost za nadaljnje poslovanje in razvoj družbe. V sodelovanju z novim večinskim lastnikom, ki so mu že bile predstavljene razvojne perspektive in investicijski ter kreditni potenciali družbe, si v tem poslovnem letu in v prihodnje obetamo povečanje turističnega prometa iz trgov Rusije in Ukrajine, ki bo vključeval tudi storitve medicinske dejavnosti hčerinske družbe MTC Fontana d.o.o.. Projekti razvoja v turistični in trgovinski dejavnosti ter dejavnosti medicinskih storitev v skupni vrednosti 25 mio EUR so zasnovani tako, da bodo lastnikom zagotavljali primeren dividendni donos, zaposlenim ohranitev delovnih mest, gostom pa kakovostne in raznolike storitve po sprejemljivih cenah. S tem pa bomo pomembno sooblikovali razvoj turistične, trgovinske in ponudbe medicinskih storitev v destinaciji.«

Dodatne informacije:
Terme Maribor, d.d.
Darja Slivnjak, Odnosi z javnostmi
T: 02 23 44 350