Terme Maribor d.o.o., Ulica Heroja Šlandra 10, 2000 Maribor, matična št. 1214 381 000, davčna št.:SI 50534220 objavlja:

VABILO K ZAVEZUJOČEMU ZBIRANJU PONUDB

I. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje so naslednje nepremičnine v lasti Term Maribor d.o.o.:

Zap. št.

Nepremičnina

Parc. št.

Izklicna cena v Eur

1.

Gostilna in pivnica Štajerc z lastno pivovarno v Vetrinjski ulici 30, Maribor  (575,89 m2 +  gostinski vrt 517,00 m2 )

1357 k.o. Maribor – grad

1.900.000

2.

Poslovni prostori nad gostilno in pivnico Štajerc v 1. nadstropju in mansardi v Vetrinjski ulici 30, Maribor površine 575,56 m2

1357 k.o. Maribor – grad

1.000.000

3.

Ulični trgovski lokal ob gostilni in pivnici Štajerc v pritličju v Vetrinjski ulici 30, Maribor, površine 24,32 m2

1357 k.o. Maribor – grad

80.000

4.

Ulični trgovski lokal ob Gostilni in pivnici Štajerc v pritličju v Vetrinjski ulici 30, Maribor površine 89,94 m2

1357 k.o. Maribor – grad

210.000

5.

Ulični trgovski lokal na Trgu Leona Štuklja 1, Maribor (trgovina OnaOn)  površine cca 225,00 m2 (pritličje  cca 130 m2 in klet cca 95,00 m2)

1701/3 k.o. Maribor – grad, stavba št. 2574, del stavbe 1

250.000

6.

Ulični trgovski lokal na Koroški 61, Maribor (bivša trgovina) površine 102,96 m2 (pritličje 57,02 m2 in klet 45,94 m2)

1960 k.o. Koroška vrata stavba št. 413, del stavbe 18

75.300

7.

Ulični trgovski lokal na Trgu Leona Štuklja 10, Maribor (bivši Bar Espresso) površine 59,20 m2

1707/1 k.o. Maribor – grad stavba št. 1823, del stavbe 1

100.000

8.

Objekt na  Toledovi ulici 2 v Rušah  površine 286,72 m(gostinski objekt s stanovanji v nadstropju) 

1078 k.o. Ruše

100.000

9.

Objekt na Industrijska ulica 48 v Rušah površine 283,31 m2 (gostinski objekt s stanovanji v nadstropju)

228 k.o. Ruše

100.000

10.

Stanovanje na Mejni ulici 14, Maribor površine 32,47 m2

3041 k.o. Pobrežje

15.000

II.  POGOJI PRODAJE

 

1.V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

2.Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. Vsaka odgovornost prodajalca za morebitne stvarne napake je izključena.

3.V zavezujoči ponudbi morajo ponudniki obvezno navesti neto ceno, ki bi jo bili pripravljeni plačati za nakup nepremičnine. Ponujena cena ne vsebuje nobenih davščin inDavščine  in  prispevki se  zaračunajo  ponudniku  dodatno na  osnovi  veljavnih predpisov. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva mora v celoti plačati ponudnik.

4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena in plačilni pogoj.

5. V kolikor bosta prejeti dve enakovredni ponudbi za posamezno nepremičnino, se izvede dodaten krog pogajanj za posamezno nepremičnino o zvišanju ponudbene cene s ponudniki na podlagi pisnega poziva. 

6. Prodajalec bo sklenil prodajno pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno oz. najboljše plačilne pogoje. Ponujena cena ne more biti nižja od izhodiščne. Nepremičso  proste  bremen,  kjer  pa so  še  navedena  bremena,  se  prodajalec zavezuje  izročiti  izbrisno dovoljenje.

7. Prodajalec bo ponudniku, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, hkrati z obvestilom o izidu poslal tudi besedilo pogodbe in ga pozval, da mu podpisan izvod vrne v 8 delovnih dneh po prejemu.

8. primeru,  da  ponudnik  ne  sklene  pisne  pogodbe  ali  ne  plača  celotne  kupnine  v  dogovorjenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil in je prodaja razdrta.

9. Prenos lastninske pravice na premoženju in izročitev premoženja v posest ponudnika bo izvršena po plačilu celotne kupnine, davščin in stroškov v zvezi s prenosom lastništva. Ob primopredaji bosta stranki sestavili poseben primopredajni zapisnik.

10. Pisna ponudba mora vsebovati:

  • ime, priimek/naziv kupca ter njegov naslov;
  • navedbo nepremičnine, za katero daje ponudbo;
  • ponujeno ceno in plačilne pogoje;
  • izjavo, da ponudba velja 30 dni od dneva oddaje ponudbe;
  • izjavo, da ponudnik v celoti sprejema pogoje tega poziva za zbiranje ponudb;
  • številko  davčnega  zavezanca,  davčno  številko  fizične  osebe,  matično  številko  in telefonsko številko.

11. Ponudbe pošljejo ponudniki po pošti na naslov: Terme Maribor d.o.o., Ulica Heroja Šlandra 10, 2000 Maribor, s pripisom »Zbiranje zavezujočih ponudb za nepremičnine – NE ODPIRAJ«.

III.  ROK ZA ODDAJO PONUDB

Zbiranje ponudb bo trajalo od objave do 30.06.2014 do 12.00 ure.

IV.  OGLED NEPREMIČNIN IN INFORMACIJE

Ogled je možen po predhodnem dogovoru, info dobite pri:

- prokurist g. Andrej Rakovič, tel. št.02 23 44 300, GSM: 031 331 134,

V.  ROK, V KATEREM BODO PONUDNIKI OBVEŠČENI O IZIDU

O izidu zavezujočega zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v 10 (desetih) delovnih dneh po poteku roka za oddajo zavezujočih ponudb.

 

Maribor, 14.06.201